زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی شرکت گاز: ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ الی ۱۳۹۱/۱۲/۱۵